12/3 2019

Vedtægter for Roskilde Gymnastikforening

Stiftet d. 22.oktober 1924.

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er ROSKILDE GYMNASTIKFORENING, hjemmehørende i Roskilde Kommune. Foreningens adresse fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 2: Formål

Foreningens formål er at fremme interessen i alle samfundslag og give mulighed for at dyrke gymnastik specielt i Roskilde og omegn.

§ 3: Tilhørsforhold

Foreningen skal være tilsluttet henholdsvis DANMARKS GYMNASTIK FORBUND under DANMARKS IDRÆTS-FORBUND samt ROSKILDE IDRÆTS UNION.

§ 4: Medlemmer

Medlemmer af foreningen er alle, der tilslutter sig dennes formål og har betalt kontingent. ROSKILDE GYMNASTIKFORENING har ingen passive medlemmer.

Æresmedlemmer

Udnævnelse af æresmedlemmer foretages af bestyrelsen. Et æresmedlem er livsvarigt medlem af foreningen og er kontingent fri.

§ 5: Indmeldelsesgebyr og kontingent

Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes af bestyrelsen, og opkræves en eller to gange årligt.

§ 6: Restance og eksklusion

Finder kontingentindbetaling ikke sted senest en måned efter forfaldsdag, kan medlemmet ikke deltage i foreningens arrangementer, træning eller nogen form for konkurrence.

Bestyrelsen kan foretage eksklusion, når et medlem skønnes at have gjort sig skyldig i en for foreningens anseelse eller interesser skadelig handlemåde, eller hvis love og regler ikke overholdes.

Den pågældende kan fordre sagen forelagt for en generalforsamling, der så afgør spørgsmålet om eksklusion ved almindelig stemmeflertal med skriftlig afstemning. Vedkommende har ret til selv at være til stede og udtale sig.

Ved konkurrencer og opvisninger skal deltagende medlemmer bære den af bestyrelsen vedtagne dragt.

På denne må kun være anbragt de af bestyrelsen anerkendte mærker.

§ 7: Forsikring

Foreningen tegner ikke ulykkesforsikring for medlemmerne, og påtager sig intet ansvar for eventuelle skader under træning og konkurrencer.

§ 8: Generalforsamling

Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel i den lokale dags- eller ugepresse med angivelse af tid og sted.

Indkaldelsen kan foretages pr. mail senest 10 dage før. Forslag fra medlemmerne til en generalforsamling, må senest 8 dage før denne, indgives skriftligt til formanden.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Kun personligt tilstedeværende medlemmer har stemmeret. Medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret.

Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal.

Lovændringer kræver dog 2/3 af stemmerne, og skal vedtages på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes under samme former, når bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede

medlemmer fremsætter ønske herom.

Der skal opgives dagsorden.

Side 2 12/3 2019

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årlig senest d. 15. marts med mindst følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

I ulige år: 3 personer

I lige år: 2 personer

6. Valg af højest 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

§ 9: Bestyrelsen

ROSKILDE GYMNASTIKFORENING ledes af en bestyrelse, hvis væsentligste funktioner er følgende:

1. at varetage ROSKILDE GYMNASTIKFORENINGS interesser over for myndigheder, organisationer m.v.

2. at forestå og tilrettelægge foreningens aktiviteter og daglige drift

3. at ansøge kommunen om brug af kommunale lokaler

4. at registrere og vedligeholde materialer

5. at føre foreningens daglige regnskab og varetage foreningens økonomiske transaktioner

6. at foretage medlemsregistrering og kontingentopkrævning

7. at ansætte foreningens lønnede personale

Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en Formand og Næstformand.

Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, bestående af formanden plus et bestyrelsesmedlem.

Foreningen tegnes af Formanden og et Bestyrelsesmedlem.

Forretningsudvalget er ansvarlig overfor bestyrelsen, og større økonomiske dispositioner skal forelægges denne.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte det skønnes nødvendigt.

Formanden eller et flertal i bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af skriftlig dagsorden.

Ved bestyrelsesmøder skal der udarbejdes referat, som mindst indeholder de vigtigste beslutninger.

Til varetagelse af specielle opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg.

Bestyrelsen er kontingent fri.

§ 10: Regnskab

Regnskabsåret er 1.1. – 31.12. Regnskabet afsluttes d. 31.12. og forelægges i revideret stand på generalforsamlingen til godkendelse.

Kassereren må som kassebeholdning have så stort et beløb, det skønnes nødvendigt. Resten skal indestå i Pengeinstitut.

Bogføring samt udbetaling af lønninger kan foretages eksternt.

Til revision benyttes registreret revisor.

§ 11: Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når det vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en ordinær samt en

efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mindst 1 måned efter den ordinære.

Generalforsamlingen træffer da afgørelse om foreningens formue. Dog skal formuen fordeles til alment velgørende formål

I overensstemmelse med § 2.

Foreningens love er vedtaget på generalforsamlingen den 22. oktober 1924. Ændret den 9. januar 1929, den 22. oktober 1943, den 1. november 1963, den 29. oktober 1971, den 27. oktober 1977, den 28. oktober 1980, den 16. februar 1982, den 15. februar 1983, den 26. februar 1987, den 8. februar 1995, den 27. marts 2001, den 12. februar 2002 og 10. april 2002, 28. februar 2006. 11. marts 2014 og 1. april 2014. 10 marts 2015 og 15. marts 2016. 13. marts 2018 og 12. marts 2019.

Hold i dag